Mise, Pingin agus Bruno

$9.00

Insíonn Susan óg an scéal fíorspéisiúil tochtmhar seo faoin samhradh nuair a bhí sí ocht mbliana d'aois, agus nuair ba bheag nàr bàdh a dearthàir Bruno san fharraige. D'éirigh léi snàmh ar ais chuig an trà leis, àit ar éirigh sé an-tinn. Agus é san ospidéal, is minic a bhíonn Susan agus a deirfiúr leo féin. Seo scéal faoi athrú, fàs agus dóchas atà à insint ag cailín óg nach dtuigeann cad atà ag tarlú. Tà téamaí éagsúla sa scéal; an gaol atà ag forbairt idir an triúr pàistí, cineàltas strainséirí, an tacaíocht agus an grà i dteaghlach atà cabhair uathu agus atà àdhúil le teacht air. Young Susan tells this gripping and moving tale about the summer when she was eight years old, and her brother Bruno nearly drowns in the sea. She gets him back to shore where he becomes seriously ill. While he is in hospital, Susan and sister Peanut are often left alone. This is a story about change, growth and hope told through the eyes of a child who does not understand what is happening. It covers the developing relationship of the three children, the kindness of strangers, the support and love in a family that needs assistance, and is fortunate enough to find it.