Lamhainni Glasa

£6.50

'Seanlàmhainnì glasa! Domsa?' Tà an-dìomà ar Deirdre. Ach taithnìonn siad go mór le Fionnàn. Agus - cogar - tà rún ag baint leis na làmhainnì céanna!

'Old green gloves! Me?' Deirdre was very disappointed. But Fionnàn was delighted. And -- whisper it -- strange things happen with these gloves!

Sos 11